Du er her:

Anmeldelsen av klorutslipp i Akerselva førte til etterforskning

Politiet og påtalemakten fulgte opp Naturvernforbundet og Bellonas anmeldelser av Oslo Kommune for uhellssutslipp av klorkjemikaliet som utraderte liv i Akerselva 2011.

Image
Fotograf: Dag Øivind Ingierd / OFA
Uhellsutslippet fra klortanken til Oslo Kommunes splitter nye renseanlegg øverst i Akerselva ble forsøkt forbigått i stillhet gjennom en kort beklagelse og beroligende melding om lave klorkonsentrasjoner på kommunens nettside. Etter tips om død fisk flytende i hele elva og bekreftelse fra anlegget om at flere sikkerhetsbarrierer hadde sviktet, valgte Naturvernforbundet å anmelde saken lynraskt. Straffereaksjon er ennå ikke avgjort men grundige undersøkelser og reparerende tiltak i vassdraget igangsatt.

Verdifull elv

Det er ikke bare fisk i Akerselva som kan ta skade av klorutslippet, den har også andre verdifulle naturkvaliteter.

– Når fisk også er skadet er det en svært dårlig nyhet. Da vil helt sikkert en rekke andre og mer følsomme arter være berørt. Det er verdt å merke seg spesielt at hele øvre del av Akerselva har spesielle og registrerte naturkvaliteter, blant annet med en krepsebestand. Krepsen et sterkt truet i Norge, og er i tillegg en egen ansvarsart for Norge i Europeisk sammenheng, påpekte Naturvernforbundet i media når de leverte anmeldelsen.

– Naturvernforbundets erfaringer

- Naturvernforbundets anmeldelse ble denne gangen etter samråd med Økokrim utformet svært kort og raskt, sier fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet. – Den viste til Forurensningslovens generelle paragraf om plikten til å unngå forurensning, og straffeansvaret knyttet til brudd på dette. Faktisk var selve anmeldelsen bare to setninger, og inneholdt i tillegg kort dokumentasjon på forholdet som vi samme dag fikk utlevert fra miljøledelsen ved renseanlegget.

- At offentlige etater følger opp sitt miljøinformasjonsansvar selv om det åpenbart kan bli brukt mot dem senere er prisverdig, fortsetter han. - Og samtidig helt i tråd med Miljøinformasjonsloven som sier at informasjon om akutt og farlig forurensning alltid skal utleveres. Jeg er ikke i tvil om at åpenheten om saken, og miljøinteresserte og lokalkjente sine sterke reaksjoner på effektene av utslippet har bidratt til at skadene her blir bedre undersøkt og reparert enn i mange andre forurensningssaker.

Selv om saken ble anmeldt etter forurensningsloven kan også Naturmangfoldloven få virkning for reaksjonene på et slikt stort giftutslipp. – Loven krever at ødelagt natur skal gjenopprettes, og at den som har forårsaket skaden må betale for dette. Loven krever også straff ved bøter eller fengsel for stor skade på natur og miljø, sier Jan Thomas Odegard, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Aktuelle paragrafer

Naturmangfoldloven (Lovdata)
- § 69. (retting og avbøtende tiltak) 
- § 74. (miljøerstatning)

Forurensningsloven (Lovdata)
- § 7 (plikt til å unngå forurensning)
- § 78 (straffansvar for forurensning)