Du er her:

Sa nei til utbygging av Kvernelva

Verdifull natur og truede arter veide tyngst da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sa nei til utbygging av Kvernelva kraftverk.

I flere år arbeidet Småkraft AS og Høylandet kommune for utbygging av Kvernelva i Nord-Trøndelag. Saken ble endelig avgjort i 2010, da NVE fulgte anbefalingene fra blant andre Naturvernforbundet og vendte tommelen ned for prosjektet.

Mangfoldet veide tyngst

Da NVE avslo søknaden om utbygging av Kvernelva, var det med henvisning til naturmangfoldlovens regler for offentlige beslutninger, paragrafene 8-12. Her finnes blant annet føre-var-prinsippet og reglene for økosystemtilnærming og samlet belastning. NVE mente at utbyggingen kunne tillates hvis fordelene veide tyngre enn ulempene og skadene. Etter å ha veid og målt var konklusjonen klar:

”Det er NVEs vurdering at utbygging og drift av Kvernelva kraftverk vanskelig lar seg gjennomføre slik at de samlede ulempene for allmenne interesser blir akseptable”, står det NVEs vedtak av 7. desember 2010.

I vurderingen blir det spesielt henvist til naturmangfoldlovens paragraf 9, føre-var-prinsippet.

”NVE mener at bygging av Kvernelva kraftverk vil ha negativ konsekvens for en naturtype med svært viktig verdi. Tiltaket vil svekke vernevedtaket og redusere livsgrunnlaget for rødlistede arter”, står det i vedtaket.

Verdifull bekkekløft

Kvernelva har sitt utløp i Kongsmoelva, som ble vernet i 2005. Det betyr at den er omfattet av vassdragsvernet. Elva har et urørt preg, og det er registrert flere rødlistede arter der. Kvernelva har en vakker bekkekløft, som er spesielt verdifull. I bekkekløftundersøkelsen fra 2009 har den fått høyeste verdi (A). Skogen er svært fuktig og har karakter av regnskog. Her er det funnet rødlistede arter som gullprikklav og nurkblygmose. Fossekall og vintererle har gode reirplasser i området. Dette er arter som er sterkt påvirket av utbyggingen av småkraft som pågår over hele landet. Det er både laks og sjøørret i Kvernelva, også de ville blitt påvirket av en utbygging.

– Naturvernforbundets erfaringer

Fylkesleder Børge Wahl i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag arbeidet hardt for å hindre utbyggingen, sammen med flere andre miljøvernere.

– Dette var en av de første gangene naturmangfoldloven ble brukt til å hindre utbygging av verdifull natur, og vi er veldig fornøyd med NVEs konklusjon, sier Wahl.

Han har merket seg NVEs henvisning til føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens paragraf 9.

– Denne tolkningen bør få presedens, slik det også sies nei til utbygging av vassdrag hvor man har god grunn til å tro at det finnes verdifullt naturmangfold, selv om det ikke er godt dokumentert, sier Wahl.

Aktuelle paragrafer

Naturmangfoldloven (Lovdata)

- §§ 8-12 (prinsipper for offentlig beslutningstaking)
- § 9 (føre-var-prinsippet)

Vannressursloven (Lovdata)

- § 25 (kriterier for konsesjon)
- § 35 (andre vassdragstiltak i vernede vassdrag)