Du er her:

Ja til vei i naturreservat

I 2012 tillot Miljøverndepartementet utvidelse av riksvei 22 gjennom Nordre Øyeren naturreservat. Som avbøtende tiltak ble utbyggeren pålagt å bygge seks tunneler for sjeldne frosker.

I flere år arbeidet Naturvernforbundet i Fet mot utvidelse av riksvei 22 fra to til fire felt gjennom Merkja, et vernet våtmarksområde i Nordre Øyeren naturreservat. Det hindret likevel ikke at Miljøverndepartementet i februar 2012 ga grønt lys veibygging. I Merkja finnes gjess, ender og mange og andre vannfugler, men også fiskeørn holder til i området. Våtmarken er kjent for sin rikdom på bunndyr og vannplanter. Hele ni av dem står på rødlisten. Det gjør også de sjeldne spissnutefroskene som holder til der veien skal utvides.

Verneverdiene lite berørt
I sin avgjørelse la Miljøverndepartementet vekt på at utvidelsen for det meste går over dyrket mark og at verneverdiene vil bli lite berørt. Utbyggerne må sørge for at det bygges seks amfibietunneler og at en vannkulvert utvides. Erstatningsdammer må bygges der naturlige dammen fylles igjen. Utbyggerne får ikke lov til å bruke verneområdet til anleggsområde, riggområde eller lignende.
– I departementets arbeid med klagesaken har oppdatert kunnskap synliggjort at det er lite verdifullt naturmangfold i den delen av reservatet som vil bli berørt av utvidelsen av veien, står det i en pressemelding fra Miljøverndepartementet 1. februar 2012.
– Det er satt strenge vilkår om avbøtende tiltak som vil føre til at forholdene for naturmangfoldet, inkludert spissnutefrosken, vil få bedret sine livsbetingelser, mener departementet.

Naturvernforbundet klagde
Saken kom på dagsordenen høsten 2009, da Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga dispensasjon til utvidelse av veien med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Fylkesmannen mente at hensynet til vesentlige samfunnsmessige hensyn gjorde det nødvendig å dispensere fra vernebestemmelsene. Samme høst ble saken påklaget av Naturvernforbundet, som mente at en utvidelse av veien ville bli et alvorlig inngrep i naturreservatet. Vilkårene for å dispensere fra verneforskriften var ifølge Naturvernforbundet ikke oppfylt. Forbundet mente at det ikke fantes tungtveiende grunner av tilnærmet nasjonal betydning for at veien skulle legges gjennom verneområdet. Forbundet påpekte også at Fylkesmannen ikke tok hensyn til prinsippet om samlet belastning (naturmangfoldloven § 10) i sin vurdering. Drøye to år etter falt Miljøverndepartementets endelige avgjørelse med tillatelse til utvidelsen.

– Mangfoldet vil bli påvirket
– Vi mener at Miljøverndepartementet definerer området som vil bli berørt alt for snevert skriver Naturvernforbundet i Fet i en kommentar til avgjørelsen i februar 2012.
– Fysisk nedbygging av arealer er bare en av flere miljøpåvirkninger i denne delen av naturreservatet. Ny utvidet vei vil føre til at minst 20-25.000 kjøretøyer vil passere i begge retninger gjennom våtmarksområdet i årtier framover. Dette dreier seg både om lokal forurensning og svevestøv til skade for mennesker, dyr og vegetasjon samt økning av klimagassen CO2. Vi mener at naturmangfoldet og verneverdiene i denne delen av naturreservatet.
– Merkja – vil bli vesentlig påvirket av utbyggingen. Derfor kom vi til motsatt konklusjon som departementet, skriver Naturvernforbundet i Fet.

Aktuelle paragrafer
Naturmangfoldloven (Lovdata)

- § 48 (dispensasjon fra vernevedtak)
- § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)
- §§ 8-12 (prinsipper for offentlig beslutningstaking)