Du er her:

Naturmangfoldloven reduserte jakt på gaupe

I 2011 reduserte Miljøverndepartementet jaktkvoten for antall gauper som rovviltnemden i Midt-Norge hadde satt, etter at Naturvernforbundet hevdet kvoten var i strid med Naturmangfoldloven.

- Det er gledelig at Miljøverndepartementet senker kvoten for jakt på gaupe i Midt-Norge (Region 6). Den var satt uforsvarlig høyt av rovviltnemda (les mer om nemdene her - lenke til rovdyrveileder) og i strid med Naturmangfoldlovens § 7 om krav til kunnskapsgrunnlag. Det betyr at vår klage har ført fram, sier fagleder i naturmangfold Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet (les hele klagen til høyre).

Rovviltnemnden i Midt-Norge vedtok i 2010 en kvoteøkning på 45 prosent i jakt på gaupe for 2011 uten faglig begrunnelse. Den faglige vurdering av nemndas kvotevedtak gjort av Direktoratet for naturforvaltning (se lenke på høyre side) er at den "svært sannsynlig" ville redusere gaupebestanden til under bestandsmålet. Direktoratet tilrådde derfor Miljøverndepartementet å redusere hunndyrkvotene tilbake til det faglig anbefalte.

- Det er svært viktig at miljøforvaltningen griper inn og gjør faglige vurderinger når ikke rovviltnemnden selv gjør dette. Naturvernforbundet synes det er direkte oppsiktsvekkende at nemnda gjør et vedtak som går mot med naturmangfoldloven, sier Håpnes.

Miljøverndepartementets beslutning er begrunnet i Naturmangfoldlovens § 16 «tredje ledd som slår fast at høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Videre følger det av fjerde ledd at ved avgjørelsen om å tillate høsting og om framgangsmåten ved høsting, skal det legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkningen høstingen kan ha på det biologiske mangfoldet for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring og rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade arten gjør.» Se lenke til hele begrunnelsen på høyre siden.

Rovviltnemnden vedtok en startkvote på 55 gauper for 2010, med en hunndyrkvote på 29 dyr (se hele vedtaket til høyre). Rovviltnemndene skal basere sitt vedtak på en faglig utredning med data fra alle relevante faginstitusjoner og oversikter, som viser bestandsutviklingen de senere år, skader på husdyr osv. Sekretariatet for rovdyrnemnda, som ligger hos Fylkesmannen, gav en faglig basert anbefalt kvote på 38 dyr for 2010, hvorav maksimalt 23 hunndyr (se hele vedtaket til høyre). Også i 2009 økte nemden kvoten med 56 prosent for jakten i 2010 i forhold til faglige tilrådninger, som førte til at Naturvernforbundets tre fylkeslag i Midt-Norge klaget (les hele klagen til høyre).

- Det er tankevekkende når rovviltnemda ikke følger de faglige anbefalingene. Rovviltnemndene kan ikke fortsette å tøye grensene på denne måten, dette er dårlig naturforvaltning, mente Per Flatberg da, leder i Naturvernfornbundet i Nord-Trøndelag.

- Vi må kunne forvente at rovviltnemnden bruker omforente vitenskapelige beregningsmodeller når de gjør sine vedtak om kvotejakt på gaupe, noe nemnda i region 6 konsekvent unnlater å gjøre, sa Flatberg.

1. februar starter kvotejakten på gaupe over hele landet. Før jakt i 2011 ble nemndenes frist for kvotefastsettelse betydelig framskyndet. Dette ble gjort blant annet for å gi reell klagemulighet på kvotene, ettersom det er flere eksempler på at departementet på bakgrunn av klager opphevet vedtak om felling etterat de gaupene allerede var felt. Naturvernforbundet har i mange år påpekt dette, og senest i 2010 ble kvoten i region 5, Hedmark, redusert fra 14 til 10 dyr av Miljøverndepartementet etter at dyra var skutt.