Hvilke lover beskytter natur og miljø?

Det er flere lover og forskrifter som kan være viktig å vite om når man jobber med natur- og miljøvern. Her kan du lese om noen av de viktigste.

En del lover er laget spesifikt for å regulere bruken av natur og beskytte miljøet, som naturmangfoldloven og forurensingsloven. Andre lover er mer overordnet, men kan også brukes i arbeidet med å forsvare natur og miljø, som forvaltningsloven og strafferetten.

Grunnloven
§ 110b fastsetter at enhver har krav på at naturens mangfold bevares, kunnskap om naturmiljøets tilstand og virkningene av inngrep. Det forutsettes at det gis nærmere bestemmelser for å oppfylle disse målsetningene.

Forvaltningsloven
Loven gir de sentrale og grunnleggende reglene for forvaltningens saksbehandling. Det er en prosesslov som alle forvaltningsorganer, fra de kommunale til departementene, må følge. Siden forvaltningen gjør et meget høyt antall vedtak med konsekvenser for natur og miljø, er forvaltningsloven en viktig lov for den som vil bruke sin rett til å påvirke disse avgjørelsene.

Straffeloven
For å verne viktige interesser og verdier gjør straffeloven bestemte handlinger straffbare. Lovens kapittel 24 omhandler vern av folkehelsen og det ytre miljø og § 240 åpner for inntil 15 års fengsel for grov miljøkriminalitet. Miljøinformasjonsloven Loven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon i den hensikt å lette muligheten for å bidra til vern av miljøet. Loven legger informasjonsplikt både på offentlige og private instanser.

Naturmangfoldloven
Den nye Naturmangfoldloven fra 2009 gjelder for alle inngrep i naturen, og nedfeller for første gang i lov grunnleggende naturvernprinsipper. Naturmangfoldloven regnes som en av verdens beste og mest moderne miljølover. Det kanskje viktigste grepet med Naturmangfoldloven er at den er sektorovergripende, som betyr at alle sektorer i samfunnet må følge den selv om disse er underlagt egne lover.  

Forurensningsloven
Forurensning og forsøpling er forbudt - med mindre du har tillatelse. Forurensningsloven skal både verne det ytre miljøet mot forurensning og fremme effektiv og bærekraftig produksjon, avfallsminimering og god avfallshåndtering. Forurensningsloven er en av de klassiske norske miljølovene, innført i 1981, med prinsippet om ”forurenser betaler” som et bærende element.

Miljøinformasjonsloven
Miljøinformasjonsloven gir deg en utvidet rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Bare Norge har en lov som sikrer slik tilgang.

Plan- og bygningsloven
Menneskers bruk av areal er den største trusselen mot naturmangfoldet, og nesten alle vedtak om arealbruk gjøres i kommunene. Når kommunestyrer over det ganske land skal velge om de vil si ja eller nei til bygging i sårbar natur, hvor de skal legge en sykkelvei eller omgjøre et grøntområde til boliger er det plan- og bygningsloven de bruker.

Vannforskriften
EU har vedtatt et direktiv med mål om systematiske og helhetlige miljøforbedringer og god forvaltning av vann og vassdrag. Norge har sluttet seg til direktivet og vedtatt en egen norsk vannforskrift. Vannforskriften legger til rette for medvirkning fra blant annet interesseorganisasjoner og publikum generelt.

Vannressursloven
Lov om vassdrag og grunnvann legger rammene for vassdragsregulering og tiltak langs vassdrag til allmennhetens beste, herunder å ivareta natur og miljøkvaliteter. Forvaltes av NVE.

Energiloven
Loven regulerer gjennom ulike konsesjonsordninger blant annet bygging og drift av elektriske anlegg som vindkraft og kraftlinjer, og forvaltes av NVE.Energiloven på Lovdata

Havressursloven
Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser gir Fiskerimyndighetene anledning til detaljreguleringer for å ta vare på og høste bærekraftig av marine bestander. For eksempel fiskerireguleringer og marint vern gjøres etter denne loven. Havressursloven på Lovdata.

Akvakulturloven
Oppdrettsøknader behandles etter denne loven. Den gir også miljønormer og forpliktelser for anleggene, og hjemmel for kontroll. Akvakulturloven på Lovdata.

Skogloven
Formålet med loven er å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene med sikte på verdiskaping og å sikre miljøverdiene i skogen. Skogbruksloven på Lovdata.

Mineralloven
Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bærekraftig bruk av mineralressursene i landet. Mineralloven styrer leting etter mineraler, prøveuttak, uttak og drift. Mineralloven på Lovdata.