Du er her:

Gjeldende lov om motorisert ferdsel i utmark

Motorferdselsloven regulerer fornøyelseskjøring med skuter i utmark. Nå er det sterke krefter i regjeringen som ønsker å oppheve forbudet mot fornøyelseskjøring i utmark. Miljø- og friluftsorganisasjonene går sterkt imot forslaget. Framtiden for motorferdselsloven er usikker, og vil bli avgjort i løpet av våren 2015.

Denne - enn så lenge - utmerkede loven ble vedtatt i 1986, og har som formål å begrense motorferdsel i utmark mest mulig, til beste for den allmenne trivsel og av hensyn til sårbart naturmangfold. Med unntak for Nord-Troms og Finnmark (egne regler), har loven per i dag et absolutt forbud mot fornøyelseskjøring med snøskuter, men den tillater kommunene å gi dispensasjoner for avgrenset nyttekjøring.

Regjeringen (Høyre og FrP) har siden den tiltrådte, hatt opphevelse av forbudet mot fornøyelseskjøring som en høyt prioritert sak. Målet har dessverre fått trumfe de fleste andre hensyn. Regjeringen har således sendt ut et høringsbrev fullt av selvmotsigelser og lettbent retorikk, hvor det mest åpenbare er at regjeringen sier de vil beholde formålsparagrafen, med henvisning til at «de ikke kan se at det er noen motsetning mellom å oppheve forbudet mot fornøyelseskjøring og hensynet til å begrense motorferdselen i utmark mest mulig». Det gjøres ikke en gang forsøk på å underbygge dette, ingen ting gjøres for å tallfeste verken trafikkøkning eller omfang av nye skuterløyper, og konsekvent nok foreligger det da heller ikke konsekvensutredninger om aktuelle ringvirkninger. Ledende jusseksperter ved UiO konstaterer at dette er «det dårligst utredede lovforslaget de har sett». De har også vært krystallklare på at dette bryter med Grunnnlovens § 112 som sier at befolkningen har krav på informasjon om virkningene av planlagte inngrep.

Norges Idrettsforbund, Den norske Turistforening, Norsk friluftsliv, Naturvernforbundet, Politidirektoratet, departementets egne fagdirektorater  og en lang rekke andre instanser har levert tunge høringsuttalelser som bl a påpeker de gapende hullene i kunnskapsgrunnlaget. Uten at dét har satt spor i den påfølgende lovproposisjonen som regjeringen leverte i november 2014. Tvert om har regjeringen, stikk i strid med det de sier i høringsbrevet, foreslått at utrulling av snøskuterløyper i kommunene ikke skal behandles gjennom Plan og bygningsloven. Dette sikrer enklere saksbehandling, og svekker bl a kravet om at natur- og friluftsinteresser skal involveres i planleggingsprosessene.  

Lovendringen skal opp i Stortinget i begynnelsen av mai 2015, og slik det ser ut vil SP sørge for at forslaget får flertall. Følgelig har det begrenset interesse per nå å redegjøre for muligheter og erfaringer med det eksisterende lovverket. I stedet vil dette punktet bli oppdatert når det nye - og antatt langt svakere – lovverket effektueres.