Du er her:

Historien til Naturmangfoldsloven

Naturmangfoldloven ble vedtatt i juni 2009, og har virket med full kraft fra 1. januar 2010. Med det ble en ny epoke i norsk naturforvaltning innledet.

Loven erstatter naturvernloven fra 1970, deler av viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven. Det er et moderne, sektorovergripende lovverk, hvor det også er tatt hensyn til internasjonale miljøavtaler, konvensjoner og FNs tusenårsmål. Loven er med sine 78 paragrafer og ti kapitler langt mer omfattende enn det gamle lovverket. Mangler i det gamle lovverket er rettet opp, blant annet hva angår generelle regler for høsting av planter og virvelløse dyr. Nå har vi også fått felles forvaltningsmål og prinsipper for bærekraftig bruk av all natur (blant annet at planter og dyr levesteder har rett på beskyttelse, ikke bare artsindividet i seg selv), ett helhetlig regelverk mot fremmede organismer og et nytt regelsett for utnyttelse av genetisk materiale.