Du er her:

Ansvar på fylkes- eller regional nivå

Fylkesmannens miljøavdeling

Formål: Fylkesmannen er en nyttig sikkerhetsventil og klageinstans dersom kommunen ikke ivaretar sitt ansvar for å ta vare på natur og miljø. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er også direkte saksbehandler og fatter enkeltvedtak om blant annet vilt- og fiskestell, i mudre- og dumpesaker og i endel mellomstore forurensningssøknader. Kommunenes kloakkrensing og avfallsbehandling, samt kommuneplaner, skal også godkjennes av fylkesmannen.

Forvalter hvilke lover? Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen har spesielt veilednings-, kontroll- og oppfølgingsansvar etter Plan- og Bygningsloven i saker innenfor naturvern (sikre naturverdier i komunal arealplanlegging og byggesaker, planlegging, forvaltning og skjøtsel av verneområder), friluftsliv (tilrettelegging gjennom tilskudd og statlig oppkjøp), vilt- og fiskestell og forurensningssaker (kontrollerer kommunenes utslipp og avfallshåndtering, samt gir tillatelser og kontrollerer alle mindre bedrifter i Norge, samt de seks bransjene med standardiserte utslippskrav innenfor den såkalte industriforskriften etter Forurensningsloven.) Det gjelder blant annet skipsverft, asfalt- og pukkverk.

Fylkesmannens miljøvernavdeling er godt oppdatert innenfor nasjonalt regelverk, blant annet Naturmangfoldloven, og Fylkesmannen har egne jurister.

Nettside og kontaktinformasjon: En oversikt med lenker til fylkesmennene finnes her.

Kystvakten

Kystvaktens er en del av Forsvaret, og dens mest sentrale oppgaver er: fiskerioppsyn og miljøvern, i tillegg til søk og redning.

Forvalter hvilke lover? Kystvaktloven gir Kystvakten hjemmel til å utøve kontroll for en rekke statlige etater, og samarbeider blant annet med politiet og Tollvesenet, Kystverket, Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. Fellesnevneren for de fleste av Kystvaktens oppdrag er å bidrar til å trygge miljøet i en sårbar sone.

Nettside: Kystvakten på forsvaret.no.

Kontaktinformasjon: Indre kystvakt er den delen av kystvakten befolkningen oftest vil ha befatning med, for eksempel ved tips om tyvfiske, fiskeutkast eller akutt forurensning langs kysten. Indre Kystvakt er delt inn i tre regioner med hvert sitt fartøy, KV Nornen (svenskegrensa til Egersund), KV Tor (Egersund til Stadt) og KV Njord (Stadt til Rørvik). De tar gjerne tips direkte til vakthavende skipssjef på e-post eller telefon. Kontakt vaktsjef for hele kystvakten utenom arbeidstid på tlf 990 94 209.

Tips om tyvfiske: Naturvernforbundet har i samforståelse med Økokrim og Kystvakten etablert en tipstjeneste på nett, se www.naturvernforbundet.no/hummer.

Statens Naturoppsyn

Formål: Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan, og er daglig tilstede i felt rundt i hele landet, både langs kysten og i innlandet. SNO fører tilsyn med naturtilstanden i blant annet verneområder, og samtidig at bestemmelsene i viktige deler av miljølovgivningen blir overholdt, spesielt innenfor jakt og ferskvannsfiske, samt fiske på laks og sjøørret i sjøen.

Forvalter hvilke lover? Statens naturoppsyn (SNO) er gitt oppsynsmyndighet gjennom en egen lov, Naturoppsynsloven. Naturoppsynsloven § 1 fastslår at den overordnede rollen til SNO skal være ”å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet”. Loven angir i § 2 hvilke oppgaver oppsynet skal ha. Det er her lovfestet at SNO skal føre tilsyn og kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, lakse- og innlandsfiskloven, markaloven og deler av forurensningsloven, blir overholdt.

Nettside: Naturoppsyn.no.

Kontakt SNO: SNO er takknemlig for tips og informasjon om mistenkt ulovlige inngrep eller aktiviteter i verneområder, eller ulovlig jakt og fiske (med unntak av saltvannsfiske etter andre arter enn laks og sjøørret, der feltkontrollene utføres av Kystvakt og fiskerioppsyn). De er oftest istand til å være raskt tilstede på plassen og sjekke ut forholdet, og samarbeider tett med politiet. En oversikt over SNO sine lokalkontorer finnes her.