Nasjonalt ansvar

Miljødirektoratet (før Direktoratet for naturforvaltning)  

Formål: Miljødirektoratets avdelinger som stammer fra Direktoratet for naturforvaltning er en rådgivende og utøvende statlig etat, underlagt Miljøverndepartementet, og som arbeider for å bevare og styrke naturmangfoldet og legge til rette for friluftsliv.

Direktoratet arbeider hovedsakelig rådgivende gjennom å legge det faglige grunnlaget for større verneplaner, fremskaffe bestandsstatus og truethetsvurderinger for ulike arter og naturtyper (blant annet de som skal gis spesiell status som utvalgte etter Naturmangfoldloven), og gir juridisk og faglig bistand til miljøforvaltningen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Direktoratet gir også faglige råd til Miljøverndepartementet i klagesaker og nasjonale beslutninger som berører naturmangfold og friluftsliv, og har ansvaret for de viktigste tilskuddsordningene til naturvern og friluftsliv via samarbeid med fylkesmennene. Statens naturoppsyn (SNO) (intern lenke) er en del av direktoratet, organisert som en egen enhet for naturoppsyn i felt.

Nettside: På direktoratets nettsider finner du viktige naturkunnskapsressurser som Naturbase (kartfestet informasjon om alle verneområder og registrerte verdifulle naturtyper) og et e-søknadssenter for deres mange tilkuddsordninger.

Kontaktinformasjon: Miljødirektoratets vil være til liten direkte hjelp for publikum i de fleste konkrete lokale natur- og miljøsaker, men du kan allikevel forsøke kontakte deres ulike seksjoner for generelle faglige eller juridiske råd. I de fleste akutte og konkrete saker er det bedre å kontakte nærmeste miljømyndighet som kommunen, fylkesmannen, SNO, politiet eller Kystvakten.

Miljødirektoratet (før Klima og forurensningstilsynet)

Formål: Miljødirektoratets avdelinger som stammer fra Klif har som hovedoppgave å forebygge at produkter eller produksjon i Norge gir miljøforstyrrelser eller helseskade som følge av forurensning. Miljødirektoratet gir utslippstillatelser til større bedrifter etter forurensningsloven, kontrollerer at bedrifter og produkter følger regelverk og tillatelser, og har myndighet til å regulere utslipp til et forsvarlig nivå. Miljødirektoratet koordinerer også opprydding i såkalte gamle synder: forurenset grunn og sjøbunn, og har en omfattende tilkuddsordning for slike miljøtiltak. Ved akutte utslipp er det hovedsakelig kommunen og Kystverket som skal følge opp, ikke Miljødirektoratet, men Miljødirektoratet kan la slike hendelser få konsekvenser for utslippstillatelser og andre godkjenninger.

Forvalter hvilke lover? Miljødirektoratets myndighet på forurensningsområdet er hjemlet i Forurensningsloven og Produktkontrolloven, med tilhørende forskifter som Produktforskriften, Forurensningsforskriften samt Avfallsforskriften. Endel ansvar og kontrolloppgaver er imidlertid delegert videre til Fylkesmennene (intern lenke) og Kommunene (intern lenke).  Internkontrollforskriften og HMS regler er det som skal sikre at bedrifter faktisk systematisk forholder seg til de rammene som Miljødirektoratet gir, og Miljødirektoratet sine inspeksjoner er derfor oftest papirkontroller som sjekker at Internkontroll- og HMS planer er på plass. Miljødirektoratet håndhever også Norges forpliktelser innenfor en rekke internasjonale avtaler og forurensning og avfall.

Nettside: Klif.no og Norskeutslipp.no.

Tips- og publikumstelefon: Har du informasjon eller spørsmål vedrørende miljøfarlige produkter og avfall, utslippstillatelsene til større bedrifter, eller forurenset grunn og sjøbunn er Klif den rette å spørre. For andre forurensningssaker forsøk kommunen eller fylkesmannen, og ved akutt forurensning ring nødnummeret 110.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Formål: NVE har ansvaret for Norges vann- og energiressurser, og skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, samt effektiv energibruk og effektive energisystem.

Forvalter hvilke lover? NVE håndterer søknader om konsesjon etter energiloven og/eller vannressursloven til vindkraft, større kraftledninger, vannkraftverk og andre anlegg i vassdragene mm. De fører også tilsyn med at miljøet blir ivaretatt i slike anlegg.

Nettside: nve.no

Tips- og publikumstelefon: NVEs flomvarslingstjeneste og døgnåpne beredskapstelefon 22 95 93 60 / 909 92 231
Kontakt ellers sentralbord på tlf 09575

Fiskedirektoratet

Formål: Skal fremme verdiskapning fra havet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og miljø. Utformer fiskeriregelverk, og overvåker bestandsstatus som grunnlag for kvoter, redskaps- og områdereguleringer. Er eneste myndighet til å innføre de typer beskyttelse av hav- og kystområder som inkluderer fiskerireguleringer. Driver oppsyn og kontroll med fiskeriene og høsting av marine bestander, gjennom både feltoppsyn og papirkontroller, ofte i samarbeid med Kystvakten.

Forvalter hvilke lover? Havressursloven. Også Naturmangfoldlovens saksbehandlingsregler gjelder for størstedelen av den marine forvaltningen. Fiskeridirektoratet er også fast høringsinstans i plansaker og forurensningssaker som kan berøre marine ressurser og fiskerier.

Nettside: Fiskeridir.no.

Kystverket

Formål: Kystverket er Samferdselsdepartementets etat som skal sikre trygg ferdsel og sikker havnevirksomhet og sjøtransport i norsk territorialfarvann gjennom planlegging på overordnet nivå, enkeltvedtak og nasjonal beredskap mot stor akutt forurensning. Kommunene og deres havnekontor har i tillegg ansvar innenfor kommunens sjøområde (innenfor 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen (de ytterste skjær), og skal håndtere mindre tilfeller av akutt forurensning der. Kystverket er forurensningsmyndighet ved alle tilfeller av akutt forurensning, ikke bare i kyst- og havområder.

En av Kystverkets hovedoppgaver er å forebygge og identifisere akutt forurensning, og påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige tiltak når akutt forurensning inntreffer. Kystverket håndterer også etterlatte skip idet de kan bli betegnet som avfall. Om den ansvarlige ikke iverksetter nødvendige tiltak kan Kystverket selv tre inn og gjøre det som er nødvendig for å stoppe forurensningen, eller delegere denne myndighet til Fylkesmannen i den enkelte sak.

Forvalter hvilke lover? Havne- og farvannsloven og tilhørende forskrifter, samt de delene av Forurensningsloven som gjelder akutt forurensning og etterlatte skip i sjøen.

Nettside: Kystverket.no.

Tips- og publikumstelefon: Varsle Kystverket om akutt forurensning på sjøen via telefon 33 03 48 00. Den som oppdager akutt forurensning fra landbasert virksomhet kan også varsle via nødnummer 110 (se også Brann og redningstjeneste).

Klagenemda for miljøinformasjon

Formål: Klagenemnda behandler klager over avslag på innsyn i miljøinformasjon hos private virksomheter (klage mot et offentlig organ må rettes til det overodnede offentlige organ). Nemnda kan brukes om bedriften nekter å svare eller gir et ufullstendig svar. Fristen for å sende klage til nemnda er som hovedregel tre uker fra du har mottatt svar eller etter loven skulle ha mottatt det. Dersom du får medhold i nemnda om at du har rett på miljøinformasjonen vil det bli satt en frist overfor virksomheten for utlevering av den etterspurte miljøinformasjonen.

Forvalter hvilke lover? Miljøinformasjonsloven og dens forskrift om Klagenemnda for miljøinformasjon, og Produktkontrollovens §10. Pålegg fra Nemnda om utlevering av informasjon fattes med støtte i Tvangsfullbyrdelsesloven.

Nettside: Miljoklagenemnda.no.

Økokrim

Formål: Politiets sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Bistår politidistriktene og Klif i miljøsaker der det kan ha foregått lovbrudd, har god oversikt over presedens fra dommer, og etterforsker også et utvalg store saker på eget initiativ. Presenterer nyheter i sitt tidsskrift om miljøkriminalitet, Miljøkrim. Har de seneste årene fokusert spesielt på ulovlig bygging i strandsonen, tyvfiske, faunakrim og endel større saker innen farlig avfalls-bransjen. Se også Politiet.

Nettside: Okokrim.no.

Overordna