Du er her:

Vern av arter

Den beste måten å beskytte truede eller spesielt verdifulle planter eller dyr på er å få vernet området de befinner seg i. Samtidig styrkes sjansen for å få tatt vare på et konkret naturområde mot utbygging eller forurensning betraktelig om du kan påvise at det befinner seg en eller flere truede arter der.

 Norske myndigheter vektlegger omfanget av truede arter på «rødlisten» når de vurderer å verne nye naturområder. Kjenner du til og kan dokumentere at det finnes truede eller sårbare arter i et naturområde, kan det styrke muligheten til vern av området i form av for eksempel landskapsvernområder. Dette vil beskytte artene. Det finnes over 2700 slike områder i Norge i dag. Se lenke til høyre om forskjellige typer områdevern i Norge.

Norge har forpliktet seg til å stoppe tapet av planter og dyr fordi naturmangfoldet utgjør vårt livsgrunnlag. Alle enkeltarter har betydning for naturen og for økosystemene, men på grunn av menneskers påvirkning, forsvinner artene i dag mellom 100 og 1000 ganger fortere enn det som er naturlig. I Norge er over en-tidel av alle registrerte plante- og dyrearter truet eller sårbare (les mer om dette her – link). I Norge er det flest trua arter i lavtliggende områder i sørøst, særlig i skog og kulturlandskap. Menneskelige påvirkninger på arters leveområder er den klart viktigste faktor når det gjelder arters risiko for å forsvinne fra Norge. Når arter dør ut, er det som om en og en tråd i en vev trekkes ut. Før eller siden vil man dra ut for mange, og økosystemet blir ustabilt og sårbart.  

Hvilke lover gjelder?
Naturmangfoldlovens paragraf fem (se lenke til høyre) har en generell bestemmelse som skal sikre at «artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder».  I tillegg bevares arter og natur spesielt gjennom Naturmangfoldlovens kapittel fem om områdevern (§§33-51). Samtidig skal en rekke sektorlover og andre forskrifter bidra til å bevare arter ved å sikre et bærekraftig uttak av naturressursene.

Hvordan gå fram for å verne et naturområde med truede planter og dyr
Dersom du vet om eller finner en truet art i et verdifullt naturområde, kan du ved å kartlegge og påvise disse bidra til at området blir vernet. Dette vil også kunne hjelpe deg og enten stoppe eller redusere eventuelle planlagte inngrep i området. Det er Kongen i Statsråd (dvs Regjeringen) som vedtar områdevern, men forslag til vern skal sendes til Miljøverndepartementet, og det styrker muligheten for vern at dette skjer sammen med kommunen, grunneierne eller andre som ønsker vern av de truede artene. For mindre lokaliteter som kanskje ikke har nasjonal verneverdi eller interesse kan du foreslå at kommunen beskytter dem gjennom hensynssoner i kommuneplan og reguleringsplan.:

 1. Forsøk å dokumentere at truede arter finnes, eller sannsynligvis finnes  i området. Du kan enten ta egne bilder, sjekke på Artsobservasjoner eller i Naturbase (se lenke i høyre marg) eller få hjelp av fagpersoner, lokalkjente eller naturkjennere.
 2. Ta kontakt med kommunen og finn ut hvilken status området med de truede artene har i kommunens arealplan.
 3. Dersom området ikke er regulert til utbygging gjør du følgende:
 4. Skriv et kort brev til kommunen som beskriver artene du har funnet, i hvilken grad de er truet eller sårbare, og en forklaring på hvor de er funnet og hvilket område du mener bør vernes (gjerne med kart).
 5. Om det er offentlig grunn bør du høre med noen folkevalgte eller kommuneadministrasjonen om de kunne være interessert i å fremme et verneforslag for området.  Får du ja, er det viktig at du spiller inn når forslaget etter hvert kommer på høring.
 6. Er det privat grunneier bør du ta kontakt for å høre om denne er oppmerksom på artsforekomsten og om de kan være interessert i å fremme et forslag til vern overfor kommunen, eventuelt i fellesskap..
 7. Dersom det aktuelle området skal bygges ut, må du sjekke utbyggingsplanen eller -vedtaket, grunnlaget for det og vurdere hvor alvorlig inngrepet er.  
 8. Kontakt kommunen og finn ut når det er klagefrist.
 9. Hvis utbyggingen er nært forestående, reager raskt. Ta med fagfolk, politikere og media ut i felt og vis fram hvilke arter som er truet.
 10. Hvis det er en stund til utbyggingen skal skje, kontakt utbygger og andre relevante alliansepartnere for vurderinger og mulig samarbeid i videre saksgang.
 11. Skriv et saklig, kortfattet saksinnspill. Legg vekt på å få tydelig fram et hovedbudskap. Vis til funn, fagmiljøer/referanser og lover (konkrete paragrafer).
 12. Dersom et vedtak allerede er fattet om utbygging i et område med truede eller sårbare arter, kan du klage på vedtaket med utgangspunkt i Naturmangfoldloven dersom:
 13. det mangler viktig og relevant kunnskap om arter eller andre naturverdier,
 14. det er gjort nye funn av rødlista arter og naturtyper, og at vedtaket dermed har en mangel som ikke var kjent på vedtakstidspunktet
 15. relevant og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag ikke er tilstrekkelige vurdert og vektlagt i saksbehandlingen

Det skal stå i forvaltningsvedtak hvem som er klageinstans og hva som er fristen for klage. Ved akutte inngrep må tiltakshaver eller kommune forespørres om vedtak og bakgrunnsinformasjon.