Du er her:

Forebyggende arbeid mot hyttebygging

Ofte er det ved konkrete hytteplaner at man reagerer, men det kan gi mer varige resultater å jobbe forebyggende. Dette kan gjøres gjennom å delta i arbeidet med kommunens planstrategi og den påfølgende kommuneplanen, slik at sårbare områder ikke åpnes for mulig hyttebygging seinere. Denne deltakelsen kan være å skrive uttalelse når planen er på høring, og påvirke kommunepolitikerne. Husk at vedtak om kommuneplanens arealdel som gjøres i kommunestyret ikke kan påklages.

Dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje, statlig eller regional planbestemmelse, eller overordnet plan, kan fylkesmannen, andre kommuner eller sametinget fremme innsigelse overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som da tar den endelige avgjørelsen. Det kan derfor være en viktig del av arbeidet å henvende seg til fylkesmannens miljøvernavdeling med argumenter for at innsigelsesretten bør brukes.

Mer overordnede planer kan også legge til rette for eller lage stengsler for hyttebygging, slik som regionale planer for villreinområdene eller nasjonale retningslinjer om hyttebygging.

Noen ganger kan riktig løsning være å foreslå vern eller annen beskyttelse av et område dersom det er så store verdier at hytteplaner vil fortsette å dukke opp. Dette kan gjøres gjennom selv å foreslå en reguleringsplan for området som verner eller tilrettelegger for naturopplevelser i stedet for hytter.