Du er her:

  • Tema
  • Skog
  • Fakta: Visste du dette om skog?

Fakta: Visste du dette om skog?

 

  • En skogeier kan hogge i skogen sin uten å søke om tillatelse til det. I Sverige og Finland er det meldeplikt på de fleste typer hogst, mens i Norge er det meldeplikt kun i noen ytterst få områder.
  • Det aller meste av tømmeret som selges i Norge er sertifisert gjennom ulike miljømerkeordninger, der den mest vanlige er PEFC. Gjennom ordningen forplikter de som utfører hogsten seg til å drive etter valgte miljøkrav, for eksempel at en viss andel av trærne i et område skal settes igjen.
  • Det er 48 400 km skogsbilveier og 50 000 km traktorveier i Norge, noe som er lenger enn det offentlige veinettet. En av de viktigste årsakene til reduksjonen i inngrepsfrie naturområder i perioden 2003 - 2008 var veibygging, særlig skogsbilveier eller hytteveier kamuflert som skogsbilveier.
  • Skogvern er regulert gjennom naturmangfoldloven, og frivillig vern er myndighetenes hovedstrategi. Det betyr at skogeierne selv melder inn områder de ønsker vernet, og får erstatning når området blir vernet, som regel fordi de ikke lenger kan selge tømmer.