Du er her:

Vegbygging

Vegbygging gir naturinngrep og økt foruresning, men det står ofte sterke krefter bak. Selv om det derfor er krevende å påvirke vegbygging, åpner lovverket for muligheter til det.

 Det planlegges bygging av et stort antall kilometer nye offentlige veger, derav et betydelig omfang motorveger. Disse vil kunne skape store lokale arealinngrep og generere mye ny trafikk, som igjen skaper nye miljøproblemer. I mange tilfeller vil Naturvernforbundet derfor mene at det bør velges helt andre vegløsninger enn de som foreslås av myndighetene. Å bygge nye motorveger skaper som regel nye problemer og er heller ingen langsiktig løsning for å redusere køer eller hindre trafikkulykker. I slike tilfeller trengs det grunnleggende endringer i planene. I andre tilfeller kan de foreslåtte vegløsningene være greie nok, men det kan være behov for mindre endringer, som det også er verd å jobbe for.

Skal en greie å påvirke planer om vegbygging, er det viktig å engasjere seg tidlig i prosessen – spesielt om det trengs grunnleggende endringer. Dessverre skjer det ofte at konsekvensene av vedtak ikke forstås av omverdene før detaljplanene skal utarbeides. Da er det som regel for seint å påvirke.

Planlegging av veg- og jernbaneprosjekter foregår etter plan- og bygningsloven (link til lov), som innebærer at det er kommunestyrene (link til artikkel om kommunene) som har myndighet til å fatte endelige vedtak. Store prosjekter gjennomgår også et ekstra planleggingssteg i forkant av dette, for å vurdere behov og alternative løsninger. Denne prosessen starter med at det utarbeides en såkalt konseptvalgutredning (KVU).

Finansiering påvirker mulighetene for gjennomføring, noe som reguleres gjennom Nasjonal transportplan (som behandles av Stortinget hvert år) samt hver enkelt års statsbudsjett.

Hvordan påvirke planene?
Som sagt må en være tidlig på banen, dersom en skal ha sjanse til å påvirke vegplaner. Naturvernere som er kritiske til at det bygges nye veger for stadig flere biler, må delta i utarbeidelsen av KVU-en. Deretter – og for alle mindre prosjekter – kan det være nødvendig å følge planprosessen som foregår etter plan- og bygningsloven, særlig i spørsmålet om kommunedelplan og konsekvensutredning. Dersom det er viktig å påvirke detaljutforming av en planlagt veg, vil også reguleringsplanen være av interesse. 

Vegbygging er i stor grad en politisk sak. Vegtraseer bestemmes i hovedsak av kommunestyrene, mens pengene som trengs til å bygge riksveger, bevilges av Stortinget. En betydelig del av påvirkningsarbeidet kan derfor innebære kontakt med politikere gjennom brev og møter eller indirekte gjennom medieutspill.

Viktige milepæler for en naturverner som vil påvirke vegplaner:

  • Delta på åpent møte om KVU
  • Påvirke KVU-en gjennom høringsuttalelse og annet politisk arbeid lokalt og sentralt
  • (Om regjeringen ikke har vedtatt et konsept vi er fornøyd med, eller omvegplanene er så små at det ikke gjennomføres KVU, blir det nødvendig å følge planprosessen videre:)
    Avgi høringsuttalelse til planprogram
  • Engasjere seg i kommunedelplan og konsekvensutredning, gjennom høringsuttalelser og politisk arbeid
  • (Om nødvendig:)
    Påvirke myndighetene slik at det ikke bevilges penger til det aktuelle vegprosjektet, dersom planene fortsatt er en trussel mot natur og miljø.

Du kan lese mer om hvordan du kan påvirke veiplaner her (lenke til artikkel under).