Du er her:

Verneområder

Når oppstart av planarbeid varsles er det ofte på høy tid å engasjere seg, før utbygger har investert så mye i planleggingen og kommunen og politikere har blitt så involvert at det går prestisje i saken. Når reguleringsplanen så kommer på høring vil det ofte være for sent å få inn store endringer.

 • På forhånd: Det er som regel det aller beste å være i forkant og foreslå å regulere eller verne et område for å sikre naturverdier. Det kan du gjøre ved å delta i utarbeidelse av planstrategi hos kommunen eller fylket. Foreslå en regulering av et område (lage reguleringsplan), før noen andre har vært inne på tanken om utbygging eller lignende. Området kan foreslås vernet, restaurert, tilrettelagt for naturopplevelser etc. Du kan også foreslå å få dokumentert og bevart viktige grøntområder og dokumentere viktige naturverdier, naturtyper og arter. Hør med grunneiere om muligheter for frivillig vern.
 • Samtidig: Ofte oppdager man at miljøinteresserte vil foreslå en annen bruk av området enn det som er varslet ved igangsetting av planarbeid. Da gjelder det å handle raskt. Begynn å undersøke saken og skap oppmerksomhet rundt den. Ring saksbehandler og spør om saken, bidra med fakta og opplysninger, bruk media. Finn ut når planforslag skal på høring og følg fristene for innspill.
 • På etterskudd: I de fleste tilfeller blir man klar over saken først når gravemaskinene er påplass. Vedtaket er gjort, og da er det i de fleste tilfeller for sent å stanse inngrepet. Det kan likevel hende konsekvensvurderingen har vært for dårlig, eller utbyggingen ikke skjer forskriftsmessig, slik at man kan klage på dette og stoppe tiltaket. Området kan huse viktige og hittil ukjente naturverdier (eller f.eks. fortidsminner), og disse kan være beskyttet ved lov som kan overstyre det konkrete vedtaket.

Dersom du vet om et område som bør vernes, får mistanke om at en utbygging er foreslått, eller finner ut at et naturinngrep allerede er i gang, kan du bruke denne huskelisten:

1. Startfase

 • Reager umiddelbart! Hører du et rykte, så reager gjerne innen en halvtime. Spør personen som går rundt med kart etc. Ring kommunen. Få tak i saksbehandler. Ikke vær redd for å stille dumme spørsmål. Men vær helt etterrettelig med egne påstander.
 • Finn ut status for saken. Hvor står den i planprossen? Avisoppslag gir ofte et uryddig bilde.
 • Unngå nabofeider. Ofte blir Naturvernforbundet kontaktet av enkeltpersoner/naboer, borettslag og velforeninger. Finn ut om de er reelt interessert i vern, eller om det egentlig er andre interesser som ligger bak. Unngå å bli misbrukt av en part i nabofeider etc.
 • Ikke vent på høringsrunder. Ikke slå deg til ro med forhåndsforsikringer om at vi skal få saken på høring. Da er det som oftest for sent. Kommunen har da allerede forpliktet seg gjennom forhåndsdrøftinger og utbygger har allerede investert mye i planarbeidet.

2. Grundigere undersøkelser

 • Let opp tidligere erfaringer fra Naturvernforbundet og andre foreninger/organisasjoner.
 • Bruk internett, ressurspersoner (frivillige) og nøkkelpersoner (kommune, partier, miljøvernavdelinger etc.).
 • Bruk lovverket og bruk områdeplanen. Vær obs på mulighetene i områdeplanen/kommuneplanens arealdel. Disse gir ofte viktige retningslinjer som allerede er politisk godkjent.
 • Finn ut hvilke dispensasjoner som må gis dersom planene skulle bli vedtatt, og hvilke konsekvenser det vil kunne medføre.

3. Følge opp saken eller ikke?

Valg av sak bør ikke skje tilfeldig! Du bør vurdére sakens viktighet, mulighet for gjennomslag, prinsipiell betydning, klart definert fiende, eller noe «alle» andre enn oss er enige om; klare brudd på lovverk eller forskrifter; det vi har mest lyst til å jobbe med?; mulighet for alliansepartnere.

4. Ta affære og skap oppmerksomhet

 • Ikke fir på kravene. Argumentér ut fra naturhensyn og påpek i hvilken grad det er forenlig med en utbygging eller ikke.
 • Pressemeldinger. Pressemelding er ment som bakgrunnsinformasjon til journalister som forhåpentligvis ønsker å undersøke og skrive mer om saken.
 • Skriv kort høringssvar. Påpek viktige naturverdier, og foreslå utredninger og løsninger.
 • Lag egen reguleringsplan. Lager man forslag til en alternativ reguleringsplan skal den behandles på linje med konkurrerende forslag. Dette er en alternativ tilnærming til å løse saken, og som gjerne kan kjøres parallelt.
 • Nettside. Få hjelp av den som pleier å lage nettsidene til lokallaget eller fylkeslaget og legg siden innunder der.
 • Ekskursjon. Samle engasjerte folk, politikere og presse og ta dem med til stedet og presenter problemene. Lei gjerne en buss, dersom det er hensiktsmessig.
 • Banner. Dersom området egner seg, heng opp et stort banner i det aktuelle området for å vise at dere følger saken.
 • Allierte. Velforeninger, borettslag, fritidsforeninger, biologforeninger, Turistforeningen.