Du er her:

Ansvar på lokalt nivå

Kommunen og dens plan- og miljøavdeling

Kommunen er miljøvernforvaltningens lokale apparat. Den skal ivareta natur, kulturminner og miljø på lokalt plan.

Forvalter hvilke lover? Kommunens har en særlig viktig rolle innenfor blant annet arealforvaltning og byggesaker, samt avfallshåndtering og avløpsbehandling, der kommunens myndighet og plikter følger direkte av Plan- og bygningsloven og Forurensningsloven og dens forskrifter. Også ansvar og myndighet for miljørettet helsevern (alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, det være seg fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale miljøfaktorer) er tillagt kommunen med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven. Kommunene og deres havnekontor har i tillegg ansvar innenfor kommunens sjøområde (innenfor 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen (de ytterste skjær) etter Havne- og farvannsloven, og skal håndtere mindre tilfeller av akutt forurensning til sjøen.

Kommunene vil også være de som er nærmest til å håndheve og bruke Naturmangfoldlovens saksbehandlingsregler, blant annet at et vedtak skal være basert på all tilgjengelig miljøkunnskap, og føre-var vurderinger ved kunnskapsmangel. Kommunale vedtak innenfor miljøområdet kan som regel påklages til Fylkesmannen ved saksbehandlingsfeil eller sviktende natur- og miljøvurderinger.

Nettside: Les mer kom kommunens miljøansvar på den nye nettsiden www.miljøkommune.no.

Tips- og publikumstelefoner: Kommunens sentralbord, servicekontor og enkelte avdelinger har veilednings- og svarplikt, og vil blant annet kunne gi deg innsyn i saksdokumenter, informasjon om hørings- og klagerett, og informasjon om vedtak og planer.

Brann- og redningstjenesten i kommunen

Ved akutt forurensning, ring 110. Redningsetaten har døgnvakt og trening i å raskt rykke ut og håndtere akutt forurensning sammen med ansvarlig nasjonal myndighet som Kystverket og Klif.

Kommunelegen

Kommunelegen glemmes ofte i miljøsaker, men skal passe på at kommunens miljørettede helsevern beskytter befolkningen mot f.eks skadelig støy, luftforurensning, lukt, farlige stoffer og andre hygieniske og miljømessige forhold. I hastesaker kan kommunelegen tre inn og ivareta kommunestyrets myndighet for å rette opp et helsefarlig miljøforhold, og kommunelegen har også en kontroll-, veilednings- og tildels instruksjonsmyndighet for alt kommunens miljøarbeid der det er fare for helseskade, og er også høringspart i alle slike saker.

Viltnemda i kommunen

Viltnemda i kommunen holder oversikt over vilttetthet av forskjellige arter, gir fellingstillatelser, og kontrollerer jakt. Der viltnemda får mistanke om lovbrudd i forbindelse med jakt eller vilt, vil de også politianmelde det. Viltnemda tar seg også av skadd vilt, sporer disse, og evt avliver.

Politiet

Formål: Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og velferd, herunder miljøet. Det finnes miljøansvarlige i de lokale politidistriktene, og et nettverk av regionale miljøkoordinatorer i Politiet.

Forvalter hvilke lover? Straffeloven gir politiet myndighet til ved lovbrudd for eksempel å ta beslag for å sikre bevis, gjennomføre ransaking samt anholde personer. Politiets inngripen vil avhenge av strafferamme for det mistenkte lovbruddet, noe som vil være angitt i særlovene. Politiet vil oftest være avhengig av samarbeid med nærmeste miljømyndighet i den enkelte sak som fagrådgiver i etterforskningen. Flere av miljølovene, slik som Forurensningsloven, Havressursloven og Plan- og bygningsloven, har imidlertid offentlig påtale ved alvorlige lovbrudd. Det betyr at ved for eksempel ulovlige byggearbeider, tyvfiske eller forurensning av et visst omfang vil politiet selv kunne anmelde og etterforske forhold frem til påtale. Politiet kan på eget initiativ gå raskt inn på stedet for å sikre bevis og/eller bidra til at det miljøfarlige forholdet stanses. Det trenger dermed ikke foreligge noen anmeldelse eller søksmål for at slike miljølovbrudd skal bli fulgt opp av politiet, men politiet vil ha god nytte av kvalifiserte tips og opplysninger fra miljøinteressert publikum i slike saker.

I alvorlige saker vil politidistriktet kunne få bistand fra Økokrim, politiets sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Publikums- og tipstelefon til Politiet der du er: 02800