Du er her:

Bestandsmålsetning

Bestandsmålsetning er uttrykt i antall årlige ynglinger nasjonalt og fordelt på de enkelte regionene.

Bestandsmålsetningene er fastsatt i rovviltforskriften og skal forutsetningsvis ligge innenfor de rammer som følger av naturmangfoldloven. Forskriften har lavere rang enn loven. Et spørsmål har vært om bestandsmålene er maksimums eller minimumstall. Til dette er det svart fra Stortinget og departementet at det er nøyaktige måltall, men dette er ikke uttrykkelig nedfelt i forskriften. De nasjonale bestandsmålsetningene følger av Stortingets forliksdokument og er inntatt i rovviltforskriften. De er:

  • Ulv 3 årlige ynglinger
  • Bjørn 13 årlige ynglinger
  • Jerv 39 årlige ynglinger
  • Gaupe 65 årlige ynglinger

For ulv er det siste års registrerte yngling som gjelder, for de 3 andre artene er det gjennomsnittet av de 3 siste år. En yngling foreligger når det med stor grad av sannsynlighet kan fastslås at et hunndyr har født unger. Norsk rovdyrforvaltning er altså ikke basert på telling av individer, men på registrering av i hvilken grad arten formerer seg. Forskningen vet likevel at det normalt er visse forholdstall mellom antall ynglinger og antall individer.

Bestandsmålsetningene er fordelt utover på 8 regioner. Disse er:

Finnmark og Troms (region 8)
Bjørn  5, jerv 10, gaupe 10, ulv 0

Nordland (region 7)
Bjørn 2, jerv 10, gaupe 10, ulv 0

Trøndelag og Møre og Romsdal (region 6)
Bjørn 3, jerv 10, gaupe 12, ulv 0

Hedmark (region 5)
Bjørn 3, jerv 5, gaupe 10, ulv 3 (sammen med deler av region 4)

Oslo, Akershus og Østfold (region 4)
Bjørn 0, jerv 0, gaupe 6, ulv 3 (sammen med region 5)

Oppland (region 3)
Bjørn 0, jerv 4, gaupe 5, ulv 0

Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder (region 2)
Bjørn 0, jerv 0, gaupe 12, ulv 0

Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (region 1)
Ingen mål om yngling av rovdyr